Halihazır

Arazinin jeolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü açısından durumu; arazinin hangi işlevler için kullanıldığı; ticaret, sanayi, yeşil alan, konut alanları, resmi tesis alanları ve diğer fonksiyonların birbiriyle nasıl bağlandığı ya da ayrıldığı; nüfusun ve istihdamın dağılışı, kadastral durumdaki kullanım şekilleri, mevcut yapılar, kadastral yollar gibi yapıların gösterildiği haritalar oluşturmak için Mekansal Bulut Halihazır yazılımını kullanabilirsiniz.

Halihazır Aracı İle Yapabilecekleriniz

Lokal Analizler

Çalışma alanınızın fiziksel özelliklerine göre, en doğru bilgiye ulaşmanıza ve en doğru sistem ve yöntemi seçmenize yardımcı olur.

İmar Planları

Düzenleme yapacağınız konumu en iyi şekilde analiz edip, ilgili konum hakkında doğru kararlar almanızı sağlar.

Kadastral Bilgi Sorgulama

Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parselleri görüntülemenizi sağlar.

Halihazır Modülü
Lokal Analizler

Arazinin jeolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü açısından durumu; arazinin hangi işlevler için kullanıldığı; ticaret, sanayi, yeşil alan, konut alanları, resmi tesis alanları ve diğer fonksiyonların birbiriyle nasıl bağlandığı ya da ayrıldığı; nüfusun ve istihdamın dağılışı, kadastral durumdaki kullanım şekilleri, mevcut yapılar, kadastral yollar gibi yeryüzünün bir noktasındaki fiziki unsurların görüntülenme,incelenme ve analizinin yapılmasıdır.  

Halihazır Modülü
İmar Planları
İmar hukukuna göre bir alanda herhangi bir yapı inşa ederek bu yapının kullanılır vaziyete getirilebilmesi için, belli aşamaların tamamlanmış olması gerekmektedir. İmar planları  yöre halkının yaşadığı bölgede en iyi sağlık, oturma, çalışma, dinlenme, eğlence,ulaşım, yaşama koşullarında vb. diğer olanaklarla birlikte düşünülen en üst düzeyde yaşam koşullarını sağlayacak çözümleri belirleyen planlardır.
Halihazır Modülü
Kadastral Bilgi Sorgulama

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.  Bir alanda inşaat vb. değişiklikler yapılabilmesi için imar hukukuna göre halihazır harita yapılması zorunludur.  Halihazır harita bünyesindeki kadastral bilgiler, alan üzerinde değişim yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgiler verir.

Halihazır

Hakkında Merak Edilenler

Riskli alanda kentsel dönüşüm projesi yapan kamu ve özel sektör kuruluşları bu yazılımı kullanabilir.
Yazılımı kullanmak isteyen kuruluşlar ana modül olan Mekansal Bulut GIS modülü ile birlikte Kentsel Dönüşüm Modülünü yıllık lisans satın alarak kurum odaklı kullanabilir.